Ласкаво просимо на офіційний сайт КНП "Чортківська ЦМЛ"
            КОДИ
  Рік 2021  
Підприємство :   Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня"Чортківської міської ради за ЄДРПОУ   2001185
Організаційно-правова форма:   некомерційне підприємство за КОПФГ   150
Територія :          Тернопільська обл. м.Чортків за КОАТУУ   6110300000
Орган державного управління: Управління праці та охорони здоров'я Чортківської міської ради за СПОДУ    
Галузь:  охорона здоров'я за ЗКГНГ    
Вид економічної діяльності:   діяльність лікарняних закладів за КВЕД   86.10
Одиниці виміру: тис. гривень      
Форма власності:  комунальна      
Чисельність працівників  659,75 ст., в тому числі 14,25 платних ставок       
Місцезнаходження:  м.Чортків,вул.Д.Пігути, 31б      
Телефон 2-18-20      
Прізвище та ініціали керівника            Чортківський Р.В.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за перший квартал 2021 року
  Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (за рік)
минулий рік поточний рік план факт виконання, %
1 2 3 4 5 6 7
І. Формування прибутку підприємства
ДОХОДИ            
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001 275,8 809,3 505,8 809,3 160,0
Податок на додану вартість 002          
Акцизний збір 003          
Інші непрямі податки (розшифрувати) 004          
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005          
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 006 226,8 809,3 505,8 809,3 160,0
Попередні профілактичні огляди при прийнятті  на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів,  для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.     679,9 385,9 679,9 176,2
Оренда   49 129,4 119,9 129,4 107,9
Реалізація майна    0        
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+НСЗУ) 007 13733,6 1339,7 3122,4 1339,7 42,9
Інші операційні доходи   0 26644 31184,8 26644,0 85,4
      3   3,0  
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008          
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога)  009 367,5 48,9 252,0 48,9 19,4
Інші доходи спеціального фонду  010 0 170 1135,0 170,0 15,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 011          
Усього доходів 012 14376,9 29014,9 36200,0 29014,9 80,2
ВИТРАТИ   16534,4 34754,7 36200 34754,7 96,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) : 013 16534,4 34754,7 36200 34754,7 96,0
матеріальні затрати 013/1 1421,3 5968,6 4514,4 5968,6 132,2
витрати на комунальні послуги 013/2 1198,5 2245,1 2041,3 2245,1 110,0
витрати на оплату праці 013/3 13525,6 25848,7 27983,1 25848,7 92,4
Інші операційні витрати 013/4 380,3 515 381 515 135,2
  014          
Капітальні видатки 015 8,7 167 1215,9 167 13,7
  016          
Фінансові витрати 017          
Втрати від участі в капіталі  018          
Інші витрати (податок на землю) 019   10,3 64,3 10,3  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 020          
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021          
Усього витрати 022 16534,4 34754,7 36200,0 34754,7 96,0
Фінансові результати діяльності:            
Валовий прибуток (збиток) 023          
Фінансовий результат від операційної діяльності 024          
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 025          
Частка меншості 026          
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027          
Прибуток 027/1          
Збиток 027/2          
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 028          
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 028/1          
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 028/2          
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:            
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 029          
у тому числі на державну частку 029/1          
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 030 х х   х х
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 031          
Розвиток виробництва 032          
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1          
Резервний фонд 033          
Інші фонди (розшифрувати) 034          
Інші цілі (розшифрувати) 035          
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 036          
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів            
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 037          
податок на прибуток 037/1          
акцизний збір 037/2          
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3          
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4          
рентні платежі 037/5          
ресурсні платежі 037/6          
інші податки(земельний податок ) 037/7          
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1          
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 037/7/2          
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038          
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету 038/1          
до державних цільових фондів 038/2          
неустойки (штрафи, пені) 038/3          
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039          
внески до Пенсійного фонду України 039/1 2399,4 4445 4402,9 4445 101,0
внески до фондів соціального страхування 039/2          
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 040          
місцеві податки та збори 040/1 5,9 10,3 10 10,3 103,0
інші платежі 040/2          
 
Головний лікар ____________________   Р.В.Чортківський  
   (посада)   (підпис)  
Головний бухгалтер ____________________   Ю.В.Пандрак  
   (посада) (підпис)
Фінансовий план витрат   на 2021 рік
  Код рядка Факт минулого року 2019 Фінансовий план поточного року 2020р. З уточнен. Плановий 2021 рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Матеріальні затрати 1 5674 26353,1 18 057,90 4 514,40 4 514,40 4 514,40 4 514,70
Витрати на комунальні послуги 2 5157 7301,9 7 908,50 2 041,30 1 912,90 1 977,10 1 977,20
Витрати на оплату праці 3 49884,6 67075,2 88 555,00 27 983,10 20 190,60 20 190,60 20 190,70
Інші операційні витрати 4 1833,7 2295,6 1 524,10 381 381 381,1 381
Капітальні видатки 5 737,3 11486,8 4 863,60 1 215,90 1 215,90 1 215,90 1 215,90
ПДВ 6 0 0 257,3 64,3 64,3 64,3 64,4
Операційні витрати, усього   63286,6 114512,6 121 166,40 36 200,00 28 279,10 28 343,40 28 343,90
Головний лікар ____________________ Р.В.Чортківський
   (посада) (підпис)
Головний бухгалтер ____________________ Ю.В.Пандрак
         (посада) (підпис)
КОДИ
        Рік 2021  
Підприємство :   Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна міська лікарня"Чортківської міської ради за ЄДРПОУ   2001185
Організаційно-правова форма:   некомерційне підприємство за КОПФГ   150
Територія :          Тернопільська обл. м.Чортків за КОАТУУ   6110300000
Орган державного управління: Управління праці та охорони здоров'я Чортківської міської ради за СПОДУ    
Галузь:  охорона здоров'я за ЗКГНГ    
Вид економічної діяльності:   діяльність лікарняних закладів за КВЕД   86.10
Одиниці виміру: тис. гривень      
Форма власності:  комунальна      
Чисельність працівників  645,0       
Місцезнаходження:  м.Чортків,вул.Д.Пігути, 31б      
Телефон 2-18-20      
Прізвище та ініціали керівника            Чортківський Р.В.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
за 2020 рік
  Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (за рік)
минулий рік поточний рік план факт виконання, %
1 2 3 4 5 6 7
І. Формування прибутку підприємства            
ДОХОДИ            
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 996,2 1737,1 1737,1 1726,7 99,4
Податок на додану вартість 2          
Акцизний збір 3          
Інші непрямі податки (розшифрувати) 4          
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 5          
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 6 996,2 1737,1 1737,1 1726,7 99,4
Попередні профілактичні огляди при прийнятті  на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів,  для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.   824,2 1508,7 1252,8 1242,4 99,2
Оренда   158,5 223,6 479,5 479,5 100
Реалізація майна    13,5 4,8 4,8 4,8 100
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+НСЗУ) 7 60682,8 108297 108297 106356,5 98,2
Інші операційні доходи            
             
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 8          
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога)  9 896,6 3074,9 3074,9 3009,8 97,9
Інші доходи спеціального фонду  10 711 4469,1 4469,1 4435,6 99,3
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) 11          
Усього доходів 12 63286,6 117578,1 117578,1 115528,6 98,3
ВИТРАТИ   63286,6 117578,1 117578,1 110150,1 93,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) : 13 63286,6 117578,1 117578,1 110150,1 93,7
матеріальні затрати 013/1 5674 23563,7 23563,7 22120,2 93,9
витрати на комунальні послуги 013/2 5157 3863,4 3863,4 3863,4 100
витрати на оплату праці 013/3 49884,6 81190,5 81190,5 75387,5 92,9
Інші операційні витрати 013/4 1833,7 2975,8 2975,8 2827,8 95
  14          
Капітальні видатки 15 737,3 5984,7 5984,7 5951,2 99,4
  16     0    
Фінансові витрати 17     0    
Втрати від участі в капіталі  18     0    
Інші витрати (податок на землю) 19     0    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 20     0    
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 21     0    
Усього витрати 22 63286,6 117578,1 117578,1 110150,1 93,7
Фінансові результати діяльності:            
Валовий прибуток (збиток) 23          
Фінансовий результат від операційної діяльності 24          
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 25          
Частка меншості 26          
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 27          
Прибуток 027/1          
Збиток 027/2          
II. Розподіл чистого прибутку            
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 28          
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 028/1          
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі 028/2          
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:            
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік 29          
у тому числі на державну частку 029/1          
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року 30 х х   х х
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 31          
Розвиток виробництва 32          
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1          
Резервний фонд 33          
Інші фонди (розшифрувати) 34          
Інші цілі (розшифрувати) 35          
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 36          
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів            
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: 37          
податок на прибуток 037/1          
акцизний збір 037/2          
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3          
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4          
рентні платежі 037/5          
ресурсні платежі 037/6          
інші податки(земельний податок ) 037/7          
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1          
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами 037/7/2          
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 38          
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету 038/1          
до державних цільових фондів 038/2          
неустойки (штрафи, пені) 038/3          
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 39          
внески до Пенсійного фонду України 039/1 8967,5 28111,4 14568,8 13542,6 93
внески до фондів соціального страхування 039/2          
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 40          
місцеві податки та збори 040/1 41,2 227 227 227 100
інші платежі 040/2          
Головний лікар ____________________ Р.В.Чортківський
   (посада) (підпис)
Головний бухгалтер ____________________ Ю.В.Пандрак
         (посада) (підпис)
48500 Тернопільська область,
м.Чортків, вул. Д.Пігути, 31б,
тел (03552)2-18-20, факс (03552)2-1820,
ел.пошта02001185@mail.gov.ua